Vehbi Koç'tan Vedia
Bana bugünkü varlığımı bağışlayan ve bu suretle sağlığımda insani ve milli bir vazife addederek zevkle yaptığım hayır işlerine ölümümden sonra da adıma devam edilmesine imkân veren Yüce Tanrı’ya hamd-ü senâ ederim. Hayatiyetini yüzyıllardan beri en güç şartlar altında ispat eden Türk Milleti’nin dünya durdukça var olacağına inanarak bu Vakfi ebedmüddet olarak kurmak istediğim için, iktisadi şartlar ve tabii afetlerle kıymetini bazen tamamen kaybedebilecek değerler yerine, günün icaplarına daha seyyaliyetle uyabilecek iktisadî bir varlığı Vakfa esas ittihaz ettim. Bilhassa Koç Holding gibi ticari ve sınai birçok şirketleri şumulüne alan ve bu itibarla riski azalan bir şirketin hisse senetleri ile Vakfı tesis etmeyi tercih eyledim. Allah’ın lütuf ve inayetiyle kurduğum bu Vakfı ilk önce varislerime ve derece derece onların kuşaklarına, iş arkadaşlarıma, sonra da amme nizam ve emniyetini korumakla görevli olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne tevdi ediyorum. Bütün varislerimden, yakınlarımdan, iş arkadaşlarımdan ve bu Vakıf’la ilgilenecek yurttaşlarımdan idaresinde görev alacaklardan, bu bağışı Türk Milleti’ne yapılmış bir vedia kabul ederek bunu korumalarını ve kuruluş maksatlarına ulaştırmak için en iyi niyetle çalışmalarını bekliyorum. Devletin Teftiş makamının ve gerektiğinde yetkili mercilerin, mahkemelerin ve adil hâkimlerimizin karar verirlerken Vakfın gayesinden uzaklaştırılmaması ve mahvedilmemesi için vicdanlarının emrinden ayrılmamalarını istirham ediyorum. Bütün ömrümce süren bir emek ve samimi bir dilekle tahakkuk ettirdiğim bu teşebbüsü, tevfikini nasip ederek başarıya ulaştırmasını Allah’tan niyaz eylerim.*

Vehbi Koç

* Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedi’nin Beyoğlu Birinci Noterliği’nde 17.01.1969 tarihinde tanzim ve tasdiki esnasında Sayın Vehbi Koç’un yaptığı konuşmasının metnidir.